فهرست

نشست مشورتی معاون آموزشی دانشگاه با مسئول اساتید مشاور دانشگاه و دانشکده های تابعه

نشست مشورتی معاون آموزشی دانشگاه با مسئول اساتید مشاور دانشگاه و دانشکده های تابعه با موضوع ابلاغ و اجرای آیین نامه و مقررات استاد مشاور در روز سه شنبه مورخ 1402/08/09 در سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

نشست مشورتی معاون آموزشی دانشگاه با مسئول اساتید مشاور دانشگاه و دانشکده های تابعه با موضوع ابلاغ و اجرای آیین نامه و مقررات استاد مشاور در روز سه شنبه مورخ 1402/08/09 در سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.