فهرست

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

...

جلسه شورای آموزشی دانشگاه ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/08/09 در محل سالن شورای آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه با حضور اعضای جلسه طبق دستور جلسه برگزار و موارد ارجاعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت