فهرست

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری 1402 با سهمیه تعهد یک و نیم برابر مدت تحصیل

...

پذیرفته شدگان آزمون سراسری 1402 با سهمیه تعهد یک و نیم برابر مدت تحصیل، پرینت فایل تعهد که به صورت پیوست میباشد،(دانلود فایل تعهد)را تهیه و با هماهنگی دایره حقوقی در هنگام مراجعه به دفتر اسناد بهمراه داشته باشند.