فهرست

برگزاری سومین نشست منطقه ای کار گروه های برنامه جامع عدالت تعالی و بهره وری در علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

...

سومین نشست منطقه ای کار گروه های برنامه جامع عدالت تعالی و بهره وری در علوم پزشکی در چهارشنبه مورخ ۸ آذر در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد.

در این نشست،مدیران حوزه آموزش دانشگاه حضور داشته و جناب آقای دکتر زاهدیان، مدیر تحول دانشگاه گزارشی را در خصوص کار گروه اخلاق ارائه نمودند.