بارگزاری
فهرست
فاطمه رضی نتاج

فاطمه رضی نتاج مسئول اداره فارغ التحصیلان

تحصیلات :کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

زری سلمانی درونکلا

زری سلمانی درونکلا کارشناس امور دانش آموختگان

تحصیلات : کارشناس مدیریت بازرگانی

سونیا نظری

سونیا نظری کارشناس امور دانش آموختگان

تحصیلات: کارشناس ارشد اقتصاد سلامت

زهرا اصفهانی

زهرا اصفهانی کارشناس اداره دانش آموختگان

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک