بارگزاری
فهرست
زهرا رضاپور

زهرا رضاپور مسئول اداره برنامه ریزی آموزشی و امتحانات

راحله آقابابانتاج جلودار

راحله آقابابانتاج جلودار کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی و امتحانات

تحصیلات : کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی

آسیه نوری سوادکوهی

آسیه نوری سوادکوهی کارشناس اداره امور برنامه ریزی و امتحانات

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی