فهرست

معرفی اداره پذیرش و ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی بابل

معرفی اداره : مسئول و کارشناس        

نام ونام خانوادگیمهرانگیز حقانی

سمتمسئول اداره پذیرش و ثبت نام

تحصیلاتکارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی

شماره تلفن: ۳۲۲۰۸۱۴۵-۳۲۲۰۸۱۴۳-  011

 پست الکترونیک:                     m.haghghani@yahoo.com

نام ونام خانوادگی : مریم یوسفی روشن

سمت : کارشناس اداره پذیرش وثبت نام

تحصیلات : کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی

شماره تلفن: ۳۲۲۰۸۱۴۵-۳۲۲۰۸۱۴۳-  011

 پست الکترونیک:           Yousefiroshan64@yahoo.com 

   

 شرح وظایف:

*اعلام نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان درموعد مقرر.

*تائید ثبت نام  اینترتی از طریق سیستم در زمان مقرر.

*بررسی مدارک دانشجویان پس ازارسال مدارک بصورت فیزیکی در زمان مقرر.

*   مکاتبات مربوط به دانشجویان خارج از کشور جهت ادامه تحصیل و بررسی وضعیت ادامه تحصیل آنان.

*ثبت نام از دانشجویان خارج از کشور بعد از پذیرش نهایی در جلسه مربوطه.

*  بررسی درخواستهای میهمانی،انتقالی وتغییر رشته از دانشگاههای دیگر به این دانشگاه جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقالات ومیهمانی ،بعد از ثبت نام در سامانه مربوطه.

*پاسخ به درخواست های انتقالی و میهمانی دانشجویان این دانشگاه بعد از تائید آن درجلسه مربوطه به سایر دانشگاه ها در سامانه مربوطه.

 *  ارسال مدارک تحصیلی دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاهها بعد از تسویه حساب.

 *بررسی مدارک ثبت نامی ارسال شده انتقالی ازسایر دانشگاه ها به این دانشگاه و اعلام وصول آن

* مکاتبات مربوط به ارائه اصل مدا رک به دانشجویان متقاضی ،بعداز حصول اطمینان از اصالت مدارک مذکور.

* مکاتبات صدور وارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان پذیرفته شده در آزمون سراسری به حراست دانشگاه.

* مکاتبات صدور و ارائه کارت دانشجویی به دانشجویان المثنی به حراست دانشگاه.

*اعلام نحوه تقاضای معافیت تحصیلی به دانشجویان که از طریق سامانه نظام وظیفه به آدرس http://sorvices.epolice.ir انجام می پذیرد.

*  اعلام انتقالی دانشجویان مشمول به حوزه نظام وظیفه.

*اعلام نحوه اخذ تاییدیه مدارک تحصیلی دانشجویان جدیدالورود که از طریق سامانه تاییدیه تحصیلی به آدرس emt.medu.irانجام می پذیرد.

   *مکاتبات مربوط به درخواست ریز نمرات و گواهی فراغت از تحصیل پذیرفته شدگان مقاطع ناپیوسته از دانشگا های محل فارغ التحصیلی مقطع قبلی.

* اجرای مصوبات شورای آموزشی مربوطه.

* اجرای مصوبات هیئت رئیسه مربوطه.

* مکاتبات لازم با وزارت متبوع و دانشکده ها در مورد اعلام ظرفیت پذیر ش دانشجویان رشته های مربوطه.

* مکاتبات وپیگیری لازم در خصوص تاسیس و راه اندازی رشته های تحصیلی جدید.

* نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های مختلف مربوط به ثبت نام و انتقالی و تغییر رشته.

* مکاتبات مربوط به شهریه دانشجویان شهریه پرداز اعم از میهمان، انتقالی و تکمیلی به مسئول مالی.

* مکاتبات مربوط به انصراف دانشجویان رشته های مختلف.

* تهیه و تنظیم تقویم آموزشی.

* بررسی قوانین و مقررات تصویب شده در مقاطع مختلف تحصیلی مربوط به ارایه پیشنهادات لازم برای اصلاح و رفع موارد ابهام موجود در مصوبات.

* صدور گواهی اشتغال به تحصیلی دانشجویان مذکر جهت مسائل نظام وظیفه.

* مکاتبات مربوط به صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای خروج از کشور دانشجویان مذکر.

* تنظیم تفاهم نامه های آموزشی با سایر دانشگاه ها.

* کلیه مکاتبات مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور.