فهرست

معرفی مدیر دبیرخانه

 

مدير دبيرخانه برنامه جامع عدالت، تعالي و بهره وري در آموزش پزشكي

دكتر محسن محمدي

دكتراي فوق تخصصي باليني / بيماري هاي عفوني كودكان

آدرس ايميل:  dr.mohamadi61@yahoo.com