فهرست

مسئولین کارگروهها

كارگروه هاي برنامه جامع عدالت، تعالي و بهره وري در آموزش پزشكي

مسئول کارگروه

نام کارگروه

جناب آقاي دكتر يدالله زاهدپاشا

اخلاق، سلامت معنوي و تعهد حرفه اي در آموزش علوم پزشكي

جناب آقاي دكتر فرزين صادقي

مديريت جامع كيفيت در آموزش علوم پزشكي

سركار خانم دكتر محبوبه فرامرزي

مرجعيت علمي و آينده نگاري

سركار خانم دكتر مريم قائمي اميري

پاسخگويي اجتماعي و عدالت آموزشي

جناب آقای دکتر رعنایی

نظام اعتباربخشي ملي و تدوين استانداردهاي آموزشي

سركار خانم دكتر الهه فردوسي

همگرايي در تعالي علوم و فناوري هاي پيشرفته

سركار خانم دكتر مريم قائمي اميري

توسعه آموزش و فناوري هاي نوين ارتقاي يادگيري

جناب آقاي دكتر محمد شيرمردي

اقتصاد آموزش

سركار خانم دكتر عارفه بابازاده

بين المللي سازي در آموزش

جناب آقای دكتر آرام تيرگر

كارآفريني و كسب و كارهاي دانش بنيان در آموزش پزشكي