فهرست

فراخوان هیات علمی

لینک ثبت نام بیستمین فراخوان هیات علمی کل کشور  :https://ippapp.behdasht.gov.ir

*************************************

اطلاعیه اولین دوره فراخوان تعهدات هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل (تصویر زیر)