فهرست

اطلاعیه صدور دانشنامه در دوران شیوع کرونا

به اطلاع فارغ التحصیلان محترم می رساند صدور دانشنامه تا اطلاع ثانوی بدلیل شیوع کرونا فقط در روز یکشنبه هر هفته با دریافت وقت قبلی در روز شنبه از اداره دانش آموختگان دانشگاه صورت می پذیرد.

این اداره از صدور مدارک فوق در غیر از ایام مورد اشاره معذور می باشد.

شماره تماس: 32208145-32208143 داخلی 206-207