فهرست

برگزاری آزمون الکترونیک زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

آزمون الکترونیک زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ در سالن آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.