فهرست

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال

...

سامانه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از تاریخ 20/1/1401 تا 31/2/1401 جهت ثبت نام دانشجویان متقاضی فعال گردید.                                          

سامانه درخواست میهمانی دانشجویان  http://guest.behdasht.gov.ir

سامانه درخواست انتقالی دانشجویان  http://transmission.behdasht.gov.ir

لازم به توضیح می باشد به هیچ درخواستی خارج از سامانه ترتیب اثر داده نمی شود.