فهرست

...

..

پیشاپیش مقدم هیئت محترم ارزیابان اعتباربخشی بیرونی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را به دانشگاه علوم پزشکی بابل گرامی

میداریم .

 

معاون آموزشی دانشگاه