فهرست

تمدید زمان ثبت نامه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی تا 31 خرداد ماه

مان ثبت نام و بارگذاری مدارک دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی تا روز سه شنبه مورخ 31-3-1401 تمدید گردید