فهرست

اطلاعیه قابل توجه داوطلبان محترم مقطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی و داخلی - جراحی دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

کلاسهای رشته های پرستاری سالمندی و داخلی - جراحی در دانشکده پرستاری و مامایی رامسر برگزار می گردد. این دانشکده برای دانشجویان دختر خوابگاه اختصاص می دهد ولی تعهدی در قبال خوابگاه برای دانشجویان آقا ندارد .