فهرست

حضور دانشگاه علوم پزشکی بابل در جشنواره شهید مطهری و همایش آموزش پزشکی کشور

حضور رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر مظفرپور و مدير محترم دبيرخانه تحول و نوآوري جناب آقاي دكتر محسن محمدي در بيست و چهارمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي، شانزدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري و پنجمين جشنواره دانشجويي ايده هاي نوآورانه آموزشي در تاریخ 13 تا 15 ارديبهشت ماه 1402 در سالن مركز همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران

حضور دانشگاه علوم پزشکی بابل در جشنواره شهید مطهری و همایش آموزش پزشکی کشور