فهرست

قابل توجه داوطلبین آزمون جامع میان دوره پیش کارورزی خرداد 1402

داوطلبین آزمون پیش کارورزی 18 خرداد ماه 1402در ساعت 8 صبح در محل آزمون حضور داشته باشند.

محل آزمون: سالن آزمون های الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بابل(دانشکده پیراپزشکی).

کارت ورود به جلسه در محل آزمون توزیع می گردد.

ارائه کارت ملی الزامی می باشد.